dimecres, 7 de març de 2012

PAD: Propostes de MEDI AMBIENT I NETEJA

En l'àmbit del serveis urbans, la neteja, la recollida de deixalles i el medi ambient, avancem algunes de les propostes que presentem al document 60 Propostes per transformar un barri.


a) Creació de mesures preventives de velocitat i soroll. 
Instal·lació d’elements preventius de la velocitat i el soroll, mitjançant la ubicació de coixinets berlinesos i bandes rugosos amb pintures anti soroll per a fer efectiu un autèntic pla de Zona 30 al cor del Camp de l’Arpa.


b) Auditoria del control acústic i lumínic. 
Auditar les zones d’increment del soroll i la contaminació lumínica i garantir la utilització de nous elements no contaminants i garants de l’estalvi en zones conflictives.


c) Instal·lació de panells solars. 
Garantir l’ús de l’energia solar a les noves instal·lacions que s’ubiquin al barri, i fomentar la progresiva proliferació d’aquesta energia als espais públics.


d) Punt Verd Permanent del Camp de l’Arpa. 
Instal·lar dos punts verds fixes als Jardins de Can Miralletes, espai clau per la recollida selectiva a la zona nord del barri, i a la fase I de l’eix Trinxant / Meridiana.


e) Aplicació de la zona de pacificació 30 al carrer Freser. 
Instal·lació de mesures coercitives de velocitat al llarg del vial.


f) Auditoria dels serveis de neteja. 
Establir un calendari d’auditories municipals del servei de neteja a fi de garantir la qualitat i eficiència del servei.