diumenge, 16 d’agost del 2009

ZONA 30

El pilot de pacificació de vials a la ciutat engegat ara fa uns anys a Sant Andreu, arriba per fi al Camp de l’Arpa.

El projecte inicial en fase de presentació técnica, fou exposat el passat dia 09 de Juny per una delegació del Districte de Sant Martí, encapçalada pel Regidor del Districte, Francesc Narváez, qui complirà amb aquesta mesura amb una de les reivindicacions de l’Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l’Arpa i que recollí l’equip de govern municipal en el PAD pel present mandat.

El projecte, encara obert a les aportacions d’entitats i associacions del barri, estableix com a objectius principals en paraules del Regidor:

ü Pacificar els principals vials de la zona antiga del barri
ü Reduir el transit rodat a les principals vies
ü Prioritzar l’utilització de l’espai per vianants i bicicletes
ü ReduIr els sorolls produïts per la conducció

La mesura de pacificació estableix la constitució d’una corona viària amb punts d’entrada i sortida a zones 30 de pacificació i conducció limitada, amb punts d’ubicació d’estores informatives pintades amb el símbol 30 disuasoris, així com la colocació d’elements reductors de velocitat, en una bona part de cruïlles a l’interior d’aquesta corona.

El projecte té en consideració un dels punts de pacificació que recull la legislació municipal actual, tot i que n’existeixen d’altres que tambè s’apliquen en cas de necessitat segons les característiques de cada zona:

Zones de vianants: àrees de restricció de vehicles amb plataformes a un únic nivel.
Zones de convivència: àrees de prioritat per vianants on conviuen vianants i vehicles. Plataforma única on la velocitat máxima permesa als vehicles és de 20 Km/hora.
Zones 30: àrees on el vianant no té prioritat i on la velocitat máxima permesa és de 30 Km/hora. La calçada i la vorera están segregades a nivells diferents.

Els equips tècnics al front de l’obra ha considerat igualment les possibles anomalies que poden sorgir en determinades zones d’alguns vials que poden trobar-se en mal estat. En aquests suposits els equips tècnics arreujaran la zona malmesa abans d’implementar els elements característics de la zona 30.

El projecte basa el seus principis en combinar elements informatius i disuasoris amb d’altres reductors de velocitat. Així, mentre que als punts d’entrada i sortida es pintaran franges amb el símbol de zona 30 pintat en una catifa de color amb pintura vermella antilliscant, en les interseccions de determinades cruïlles s’instalaran elements elevats reductors de velocitat, per a garantir que no s’excedirà la velocitat límit. Aquests elements reductors de cautxo tindran tambè en consideració les àrees de trànsit d’autobusos públics, on la instalació d’aquests panells s’ubicaran de tal manera que no afectin les rodes d’aquests vehicles per a no molestar els passatgers.

La fase d’execució tindrà una durada de 6 mesos i totes les obres tindran lloc de nit per a no perjudicar la vida qüotidiana dels residents, en horaris de 22 h a 06 h de dilluns a dijous i segons informacions de l’equip tècnic, amb l’utilització de maquinària homologada que reduix notablement els nivells de sorolls habituals i al mínim.

Durant aquesta fase i durant l’execució de l’obra, les entitats i veïns serem convocats a reunions informatives de seguiment on participaran el Districte de Sant Martí, la Guàrdia Urbana i les entitats del barri.

Des de l’Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l’Arpa hem estudiat l’informe d’instalació i ubicació d’aquestes zones i val a dir que el Districte compleix gairabè en un 80% dels punts presentats per la nostra entitat. Aquesta mesura ha de millorar notablement la qualitat de vida dels i les residents del Camp de l’Arpa.

Tot i la voluntat ferma per part del Districte de cumplir amb aquest projecte, des de l’Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l’Arpa hem fet arribar novament al Districte les nostres aportacions al respecte per incloure’n aquells aspectes inicialment no recollits;
a) Ubicació en totes les cruïlles interiors de les zones de la corona viària d’elements disuasoris elevats reductors de velocitat. Estudiar la viabilitat d’implementar elements diferents a les elevacions de cautxo (coixí berlinès) i instalar elevacions més pronunciades en determinades vies de transit escolar.

b) Instal·lació de pasos de vianants a les cruïlles del carrer Degà Bahí amb Carme Monturiol, Llagostera i Pistó, on els vianants creuen per enmig de la calçada al no marcar-se una zona concreta de pas.

c) Estudiar la possibilitat de pintar els carrers Nació i Muntanya amb pinturac reductora de sorolls, al tractar-se de les dues artèries principals de l’àrea que incrementaran el nivel de satisfacció i qualitat de vida dels residents.

Si tenium alguna aportació adicional o voleu fer arribar una proposta alternativa podeu adreçar-nos-la o venir a veure’ns al local.